Feedback

Kim jesteśmy?

Masowe bezrobocie, ubóstwo, niedostatek mieszkań, cięcia w sieci zabezpieczenia socjalnego – społeczeństwo przemysłowe przeżywa głęboki kryzys. Jego skutki odczuwają w Niemczech miliony ludzi. Zakłócona jest równowaga społeczna. Dlatego też - bardziej niż kiedykolwiek przedtem – Der Paritätische Hessen występuje na rzecz osób socjalnie defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Der Paritätische Hessen jest federacją ruchów społecznych. Podobnie, jak jego ponad 800 organizacje członkowskie kieruje się ideałami sprawiedliwości społecznej: równości szans, prawem każdego człowieka do życia w godności i do swobodnego rozwoju własnej osobowości.

Parityt – Zasada równości szans

Idea równości wszystkich – idea parytetu – jest ideą o podstawowym znaczeniu dla związku. Der Paritätische Hessen określa się jako solidarnościowa wspólnota najróżniejszych, samodzielnych inicjatyw, organizacji i placówek, reprezentujących szerokie spektrum pracy socjalnej. Są z nami na przykład przedszkole, organizacje charytatywne dla ludzi z utrudnieniem, organizacje dla migrantów i uchodźców, dla rodzin, kobiety w ciąży, dla gejowskich i lesbijskich ludzi, i bardzo wiele grup samopomocowych tak samo jak wiele więcej innych organizacjach.

Tradycja w parze postępem

Związek stara się o zapewnienie pluralizmu usług społecznych i placówek socjalnych. Wspiera on zarówno tradycyjne formy pracy socjalnej, jak i ruchy progresywne, inicjujące przemiany społeczne. Dla Der Paritätische Hessen pluralizm jest jedną z podstaw kształtowania polityki społecznej oraz rozwoju socjalnych organizacji pozarządowych.

Istotna rola zaangażowana obywatelskiego

W systemie wartości związku szczególne miejsce zajmuje wspieranie zaangażowania obywatelskiego, wolontarystycznej pracy socjalnej i pomocy dla samopomocy – kluczowych cech socjalnych organizacji pozarządowych. Poprzez rzecznictwo socjalne Der Paritätische Hessen wypracował sobie w ciągu ostatnich dziesięcioleci szczególną pozycję wśród organizacji parasolowych. Związek identyfikuje problemy społeczne a następnie wpływa na kształtowanie polityki socjalnej i społecznej w sposób umożliwiający usuwanie przyczyn defaworyzacji. Na społeczną rozpoznawalność związku wpływają przede wszystkim opracowywane przezeń regularnie raporty o ubóstwie i koncepcje polityki społecznej.

Serwis dla organizacji członkowskich

Istotną cechą Der Paritätische Hessen są usługi na rzecz organizacji członkowskich. Obejmują one poradnictwo merytoryczne, prawne i organizacyjne oraz pomoc przy finansowaniu projektów. Oferta związku obejmuje ponadto szeroką gamę przedsięwzięć z zakresu szkoleń, dokształcania i kształcenia ustawicznego: studia, kursy i seminaria zarówno dla pracowników etatowych jak i wolontaryjnych. Oprócz tego związek reprezentuje swoje organizacje członkowskie wobec polityki i administracji.